Všeobecné obchodné podmienky

I. Vznik zmluvného vzťahu a jeho účastníci

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
1. prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia „Penzión Pod Guglom “ ponúkajúci ubytovacie služby: PATRIOT Corporation s.r.o., Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 18468/V , ktorý do zmluvného vzťahu vstupuje (ďalej ako „prevádzkovateľ“)

2. zákazník, ktorým môže byť fyzická alebo právnicka osoba spôsobilá na právne úkony. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu využívať služby, ktoré ponúka prevádzkovateľ v sprievode dospelej osoby.

3. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a zákazníkom vzniká zaplatením zálohy alebo celej čiastky za ubytovanie, čím zákazník vyslovuje súhlas s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Za plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok pre osoby uvedené v záväznej objednávke ako spolucestujúci ručí zákazník ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.

4. Zmluvy o ubytovaní vyplýva z ponuky prevádzkovateľa, dodatočnej ponuky prevádzkovateľa(napr. akcie), zákazníkom potvrdených objednávok a je v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami.

5. Zmluvou o ubytovaní sa prevádzkovateľ zaväzuje, ža zákazníkovi obstará objednané služby a zákazník sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkam, s ktorými má zákazník povinnosť sa oboznámiť.

 

II. Cenové a platobné podmienky

1. Ceny pobytu zabezpečeného prevádzkovateľom sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v záväznej objednávke.

2. Prevádzkovateľ má právo na zaplatenie plnej ceny za pobyt pred ich poskytnutím a zákazník je povinný uhradiť plnú cenu pobytu pred jeho poskytnutím.

3. Pri objednávke rezervácie pobytu zašle prevádzkovateľ záväznú objednávku a zálohovú faktúru na 30 % z ceny pobytu. Záväznú objednávku potvrdenú zákazník obratom zašle prevádzkovateľovi. Platba môže prebehnúť prostredníctvom prevodu alebo vkladu na účet prevádzkovateľa s variabilným symbolom, ktorý predstavuje číslo rezervácie. V prípade nedodržania termínu úhrady zálohy je prevádzkovateľ oprávnený rezerváciu zrušiť.

4. V prípade, ak záloha nie je uhradená v požadovanom termíne, je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy o ubytovaní.

5. Zákazník je povinný doplatiť plnú cenu služieb pred skončením pobytu, najneskôr v deň ukončenia pobytu.

 

III. Práva a povinnosti zákazníka

a. k základným právam zákazníka patrí najmä:
1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb

2. právo vyžadovať od prevádzkovateľa informácie o podstatných skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutého a zaplateného pobytu

3. právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutom pobyte

4. právo kedykoľvek pred začiatkom čerpanie služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku V. týchto Všeobecných zmluvných podmienok

b. k základným povinnostiam zákazníka patrí:
1. poskytnúť prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o ubytovaní vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky prevádzkovateľa.

2. zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje.

3. zaplatiť cenu pobytu podľa stanovených podmienok a preukázať to prevádzkovateľovi príslušným dokladom o zaplatení.

4. prevziať od prevádzkovateľa doklady potrebné pre čerpanie služieb a týmito dokladmi sa preukázať pri nástupe na pobyt.

5. dostaviť sa v dohodnutom čase na miesto ubytovania a na vyzvanie predložiť pracovníkovi prevádzkovateľa požadované doklady

6. nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, ktorí sú povinní mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované) alebo doklad totožnosti pre štátnych príslušníkov krajín EÚ.Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník ubytovania

7. dodržiavať ubytovací poriadok zariadenia, v prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z pobytu vylúčiť, pričom tento stráca nárok na ďalšie služby, rovnako tak ako nárok na vrátenie úhrady služieb doposiaľ nevyužitých

8. počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov a prevádzkovateľa

9. v prípade odstúpenia od zmluvy vykonať toto oznámenie písomne a doručiť ho prevádzkovateľovi pred nástupom na pobyt

10. ak je zákazník právnická osoba, je povinný určiť vedúceho skupiny, ktorý organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od prevádzkovateľa, dbá na plnenie programu pobytu aj s ďalšími informáciami, ktoré od prevádzkovateľa obdržia, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite ubytovania

 

IV. Zmeny a zrušenie dohodnutých služieb a ich právne dôsledky.

a) pred zahájením pobytu

1. Ak je prevádzkovateľ nútený pred začiatkom pobytu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne zákazníkovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny pobytu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Zákazník má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí oznámiť prevádzkovateľovi v lehote určenej prevádzkovateľom v návrhu zmeny, v opačnom prípade bude považované, že so zmenou súhlasí.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ v tomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie v inom termíne vhodnom pre zákazníka alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.

3. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Aj je cena nového ubytovania nižšia ako už uskutočnené platby. je prevádzkovateľ povinný tento rozdiel bezodkladne zákazníkovi vrátiť.

4. Zákazník môže písomne oznámiť prevádzkovateľovi, že sa pobytu zúčastní iná osoba ako osoba, ktorá je uvedená v zmluve s tým, že v oznámení je súčasne uvedené číslo zmluvy a údaje nového zákazníka zmluva bude zo strany prevádzkovateľa zmenená podľa nových skutočností. Iné zmeny zmluvy na základe písomnej požiadavky zákazníka uskutoční prevádzkovateľ len vtedy, ak to bude možné.

b) po zahájení pobytu

5. Ak po začiatku ubytovania prevádzkovateľ neposkytne zákazníkovi ubytovacie služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ho k tomu zmluva zaviazala, je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol v ubytovaní pokračovať. Ak pokračovanie ubytovania nemožno zabezpečiť, je prevádzkovateľ povinný vrátiť zákazníkovi rozdiel ceny medzi čerpanými službami a objednanými službami

6. Ak zo strany zákazníka nastanú okolnosti, na základe ktorých zákazník úplne alebo z časti nevyčerpá dohodnuté služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie alebo zľavu z ceny predmetnej služby

7. dodržiavať ubytovací poriadok zariadenia, v prípade závažného narušenia ubytovacieho poriadku je prevádzkovateľ oprávnený zákazníka z pobytu vylúčiť, pričom tento stráca nárok na ďalšie služby, rovnako tak ako nárok na vrátenie úhrady služieb doposiaľ nevyužitých

8. počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov a prevádzkovateľa

9. v prípade odstúpenia od zmluvy vykonať toto oznámenie písomne a doručiť ho prevádzkovateľovi pred nástupom na pobyt

10. ak je zákazník právnická osoba, je povinný určiť vedúceho skupiny, ktorý organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od prevádzkovateľa, dbá na plnenie programu pobytu aj s ďalšími informáciami, ktoré od prevádzkovateľa obdržia, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite ubytovania

 

V. Podmienky odstúpenia od zmluvy, zmluvné pokuty.

a) zo strany zákazníka
1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď

2. Výška zmluvnej pokuty v prípade stornovania celého pobytu alebo jej časti je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na pobyt nasledovne:

– 30 a viac dní pred nástupom na pobyt – bezplatné storno
– 20 – 29 dní pred nástupom na pobyt : storno 30 % zaplatenej zálohy
– 15 – 19 dní pred nástupom na pobyt: storno 70 % zaplatenej zálohy
– 14 a menej dní pred nástupom na pobyt: storno 100% zaplatenej zálohy

3. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu sa započítava aj deň nástupu na ubytovanie

4. Prevádzkovateľ má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaného pobytu. Prevádzkovateľ je zároveň povinný vrátiť zákazníkovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny pobytu podľa zrušenej zmluvy

5. Za odstúpenie od zmluvy sa tiež považuje:

– zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná

– ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka

6. V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby

b) zo strany prevádzkovateľa

7. Prevádzkovateľ môže pred začiatkom pobytu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia pobytu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zákazníkom alebo v prípade, že zo strany zákazníka dôjde k porušeniu jeho povinností. V takomto prípade je zákazník povinný uhradiť prevádzkovateľovi odstupné vo vyššie stanovenej výške

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka ubytovania bez nároku na náhradu, ak závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky, prípadne aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od prevádzkovateľa, dbá na plnenie programu pobytu aj s ďalšími informáciami, ktoré od prevádzkovateľa obdržia, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite ubytovania

 

VI. Reklamácie, zodpovednosť zo škody.

1. V prípade, ak zákazník zistí v prevádzke závažné nedostatky je povinný tieto nedostatky nahlásiť zodpovednej osobe na kontakt uvedený na recepcii (môže to byť správca zariadenia alebo iná zodpovedná osoba). Prevádzkovateľ je povinný odstrániť nedostatky v dohľadnej dobe, ktorá závisí od formy a rozsahu nedostatku

2. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše prevádzkovateľ s reklamujúcim reklamačný protokol s označením reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Rovnako môže zákazník reklamáciu zapísať do knihy reklamácii a sťažností, ktorá je umiestnená na recepcii v zariadení PUB POD GUGLOM.

3. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u prevádzkovateľa bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia ubytovania alebo v prípade, že sa ubytovanie neuskutočnilo, odo dňa, keď sa malo ubytovanie skončiť podľa objednávky, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je prevádzkovateľ povinný odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie

4. Prevádzkovateľ je zodpovedný zákazníkovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia zmluvy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec ubytovania, ktoré zákazník objedná na mieste u prevádzkovateľa alebo inej organizácie

5. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe prevádzkovateľa alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a prevádzkovateľom zabezpečený pobyt, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny pobytu

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinili ani zákazník, ani prevádzkovateľ a škoda bola spôsobená zákazníkovi treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním pobytu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností

 

VII. Spracovanie osobných údajov.

V zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a Nariadenie”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

OBSAH

 1. KTO SME ? 1
 2. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV 2
 3. ZÁKLADNÉ POJMY 2
 4. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE POTREBUJEME A AKO ICH SPRACÚVAME ? ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 3
 5. SOCIÁLNE SIETE 6
 6. PRÍJEMCOVIA 7
 7. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV 7
 8. DOBA SPRACÚVANIA 7
 9. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY 7
 10. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE 8
 11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 8
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 9

1. KTO SME ?

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky umiestnenej na doméne www.mlynky.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť: PATRIOT Corporation s.r.o., Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky, IČO: 366 56 038, IČ DPH: SK 202 2227350 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 18468/V , ktorý do zmluvného vzťahu vstupuje (ďalej ako „prevádzkovateľ“)  je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne www.mlynky.sk (ďalej len ako „webová stránka“). Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

E-mail:  ubytovanie@mlynky.net

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom.

Spoločnosť je držiteľom doménového mena a je taktiež majiteľom práv spojených a súvisiacich s touto webovou stránkou. Všetok publikovaný obsah na našom webe (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky, audio alebo audiovizuálne záznamy je chránený autorským právom a je naším majetkom alebo ho používame na základe licencie, na ktorú máme vyhradené práva. Umožňujeme preberanie materiálov len na osobné, nekomerčné účely a v súlade s týmito podmienkami používania.

Prístup na našu webovú stránku je bezplatný. Znášate všetky náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s prístupom na náš web. Obsah našich webových stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby naším rozhodnutím, ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah webu alebo niektorú jeho časť.

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním nášho webu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah nášho webu, a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou spojenou s naším webom. Neručíme za kompatibilitu našej webovej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto webová stránka nie je infikovaná škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ju sprístupňuje je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov.

Je výslovne zakázané prepájať náš web s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez nášho súhlasu; používať naše webové stránky na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu; meniť a/alebo upravovať jeho obsah.

2.  BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

2.1 Zabezpečenie osobných údajov.

Spoločnosť dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva, a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

3. ZÁKLADNÉ POJMY

 • Dotknutá osoba.Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Súhlas dotknutej osoby. Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 • Osobné údaje.Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Spracúvanie osobných údajov.Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Porušenie ochrany osobných údajov.Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.
 • Prevádzkovateľ.Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľ. Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Príjemca. Každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
 • Tretia strana. Každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

4.  AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE  POTREBUJEME A AKO ICH SPRACÚVAME ? ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

 

4.2 Dotknutými osobami sú:

Návštevníci webovej stránky, budúci klienti/zákazníci, klienti/zákazníci, zamestnanci klientov, dodávatelia, odberatelia, fanúšikovia na sociálnej sieti atď.

 

4.3 Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

 

P.č. Kategória osobných údajov Účel spracovania Právny základ spracovania Lehota na vymazanie OU
1. Bežné osobné údaje (uvedené na FA) Účtovná agenda

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie účtovníctva a plnenie si zákonných povinností.  Do predmetnej  agendy zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom/dodávateľov atď.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) plnenie si zákonných povinností vplývavajúcich z osobitných predpisov napr. zákon o účtovníctve desať (10) rokov od uzatvorenia účtovného roka
2. Bežné osobné údaje (potrebné k uzatvoreniu zmluvy, plneniu a realizácií zmluvy) Zmluvy

Účelom spracúvania OÚ je uzatváranie, plnenie a realizácia povinností vyplývajúcich zo zmlúv s dodávateľmi/odberateľmi.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia – zmluvný/predzmluvný vzťah do vysporiadania práv a záväzkov zo zmluvy, minimálne však desať (10) rokov od skončenia zmluvného vzťahu
3. Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, titul, spoločnosť, zaradenie, kontaktné údaje) Obchodná komunikácia

Účelom spracúvania OÚ je vedenie databázy dodávateľov/odberateľov ich zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností pre zabezpečenie plynulých dodávateľsko–odberateľských vzťahov.

Aký oprávnený záujem?

Zabezpečenie plynulých dodávateľsko – odberateľských vzťahov a plnenie zo zmluvy.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia – oprávnený záujem päť (5) rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/podania kratšie ak podáte námietku
4. Údaje uvedené v profile Sociálne siete

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie firemných profilov na sociálnych sieťach, za účelom lepšej komunikácie s klientami (bývalými, potencionálnymi).Viac informácií nájdete v ods.4 týchto podmienok.

 

Aký oprávnený záujem?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je lepšia komunikácia s klientami/budúcimi klientami. Informovanie o novinkách na webovej aplikácii.

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f)  Nariadenia – oprávnený záujem pokým nezruší sledovanie stránky, nevymaže dotknutá osoba komentár
5. Bežné osobné údaje napr.

[meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo]

Marketing – ak ste našim klientom

Účelom spracúvania osobných údajov je priamy marketing zasielanie elektronických newslettrov a e-mailových/sms správ o novinkách, službách, prevádzkovateľa.

Aký oprávnený záujem?

Informovanie našich klientov o novinkách, zmenách (napr. informácie o nových trendoch).

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem štyri ( 4) roky od poslednej poskytnutej služby, resp. pokým nebudú namietať
6. Bežné osobné údaje, údaje uvedené v žiadosti Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Účelom spracúvania OÚ je  uplatňovanie práv dotknutých osôb (reklamácie v oblasti GDPR).

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia – zákonná povinnosť päť (5) rokov od vybavenia žiadosti
7. Bežné osobné údaje Registratúra

Vedenie prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej pošty).

V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť v súčinnosti s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem päť (5)  rokov
8. titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis, IČO, DIČ Právne/zákonne nároky (Sporová agenda)

 

Účelom spracúvania osobných údajov je riešenie sporov medzi prevádzkovateľom a užívateľmi a vymáhanie pohľadávok a iných nárokov prevádzkovateľa  prostredníctvom mimosúdneho (napr. mediácia), súdneho a exekučného konania alebo konkurzného konania, vrátane právneho zastúpenia.

 

Aký je oprávnený záujem ?

 

Uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa, zabránenie vzniku škôd a zabezpečenie splnenia pohľadávok a iných právnych nárokov prevádzkovateľa.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa, článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia   oprávnený záujem päť (5)  rokov od právoplatného skončenia konania resp. od vysporiadania právneho nároku
9. Bežné osobné údaje napr.

[meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, správa]

Kontaktný formulár  

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie dopytu.

V zmysle  čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia –   predzmluvný vzťah. jeden (1)  mesiac od zaslania formulára

5. SOCIÁLNE SIETE

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy budete presmerovaní na tieto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán, a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany.

Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na:

– META: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie firemného profilu na sociálnych sieťach, za účelom propagácie webovej aplikácie a našich služieb.

Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem.

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach a účtoch sociálnych sietí, ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď., sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať komentáre a iné obsahy (videá, obrázky atď.), ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody), a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí.

Príspevky sa uchovávajú na našej časovej osi na stránke sociálnej siete po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nezmažete, alebo ak ich nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

6. PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom. Ide napr. o poštovné spoločnosti; profesionálni poradcovia (napr. advokáti, exekútori, notári, súdy, prekladatelia); poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google); poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácií, spracovanie a uchovávanie dát; poskytovateľov hostingových služieb; prevádzkovatelia sociálnych sietí; externí spolupracovníci PREVÁDZKOVATEĽA (napr. účtovná spoločnosť) a vo vzťahu k zverejneným údajom sú príjemcovia osobných údajov aj osoby navštevujúce webovú stránku, užívatelia sociálnych sietí.

Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, OČTK atď.) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich odbornej starostlivosti (spôsobilosti), pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.

7. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Upozorňujeme na to, že všetky služby na našej webovej  stránke, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili šestnásty (16.) rok veku. Využitie služieb a z toho vyplývajúce spracúvanie dát osobami s nižšou vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. V prípade, ak budete vedieť o takomto spracúvaní osobných údajov, žiadame vás aby ste nám to bezodkladne oznámili a my vykonáme nápravu.

8. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas, tak po dobu udelenia súhlasu alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. Presná doba uchovávania je uvedená pri každom účele spracúvania v bode 4.3.

9. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ obmedzuje prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené servery mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany a to vzhľadom na rozhodnutie súdneho dvora EÚ vo veci SCHREMS II, zo dňa 16. júla 2020 bola zrušená platnosť systému ochrany súkromia tzv „Privacy Shield“na prenosy údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené komisiou. V našich podmienkach prichádza k prenosu údajov pri využívaní týchto služieb i) fan page na sociálnej sieti.

Tieto prenosy sa uskutočňujú iba na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou, a boli poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR:

Podmienky ochrany súkromia

Google                                                 https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

META                                                   https://www.facebook.com/privacy/explanation

INSTAGRAM                                       https://help.instagram.com/519522125107875

LinkedIn                                               https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

 

Poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR.

Google                                                  https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

META                                                   https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

10. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Spoločnosť nevyužíva automatizované profilovanie v zmysle čl. 22 Nariadenia.

 1. reCAPTCHA

Pred odoslaním kontaktného formulára registráciou na webovom sídle využívame služby od  Google reCAPTCHA (ktorý nám povie, či ste, alebo nie ste robot, viz.  Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a ich Zmluvné podmienky) od spoločnosti Google, Inc..

12. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Máte právo si uplatniť svoje práva  v zmysle GDPR a to (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám, (vii) právo na obmedzenie. Tieto práva môžete uplatniť priamo v spoločnosti oznámením na e-mailovej adrese ubytovanie@mlynky.net alebo písomne na adrese PATRIOT Corporation s.r.o., Prostredný Hámor 389, 053 76 Mlynky.

 • Právo na prístup

Môžete od nás požadovať potvrdenie/informácie ale aj kópiu spracúvaných osobných údajov, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše OÚ. My ako spoločnosť sme povinní poskytnúť na základe Vašej žiadosť informácie do tridsať (30) dní od doručenia takej žiadosti. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalších šesťdesiat (60) dní. O odklade by sme Vás informovali.

 • Právo na opravu

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne OÚ, ktoré sa Vás týkajú prípadne doplnili Vaše neúplné OÚ.

 • Právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý ich prevádzkovateľ sa získal alebo spracúval,
 • ak, odvoláte súhlas na spracovaním osobných údajov aspoň na jeden (1) konkrétny účel alebo je súhlas neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • ak namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú priameho marketingu vrátane profilovania,
 • ak spracúvame osobné údaje nezákonne,
 • ak je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa (§ 15 ods. 1. návrh zákona) a máte menej ako 16 rokov.

 

 • Právo na prenosnosť údajov

Môžete od nás požadovať, aby sme OÚ, ktoré ste nám poskytli,  dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a za predpokladu, že sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať

Ak spracúvame Vaše OÚ na právnom základe oprávnený záujem, môžete podať kedykoľvek námietku proti spracúvaniu Vašich osobných a to z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej  situácie. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme naše nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Odvolanie súhlasu

V prípadoch, kedy ste nám udelili súhlas, Vás informujeme, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.  Odvolať ho môžete rovnakým spôsobom ako ste ho udelili. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania   zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď 

popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,

– spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,

– už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

– ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou

Ak ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušili Zákon alebo/a GDPR, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Avšak máte samozrejme právo podať sťažnosť na slovenskom úrade na ochranu osobných údajov.  Vzor návrhu je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava, Slovenská republika.  Úrad posúdi Váš podnet do tridsiatich (30) dní a rozhodne do deväťdesiatich (90)  dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 26.04.2022 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.